Nieuwsbericht juni 2017

(artikel ook geplaatst in het nummer voor Juni 2017 van het parochieblad De Augustinus)

Op dinsdagavond 9 mei hebben we de derde vergadering gehouden in het keuzetraject voor de centrale kerk in Wassenaar. Een van de vragen die besproken werd, was of je nu overeen centrale kerk moet spreken of over een hoofdkerk. Om nu halverwege het proces van naam te veranderen, leek ons niet verstandig, maar het woord is wel verduidelijkt. Met centraal wordt niet de ligging bedoeld, de keuze be­treft een van de kerken als liturgisch centrum van de Wassenaarse geloofs­gemeenschap.

In deze vergadering waren nu ook de drie vertegenwoordigers uit de jongere generatie aanwezig die, namens de gezinnen met schoolgaande kinderen, mee willen denken. Voor de Jozef is dit Rianne de Bouvère, namens De Goede Herder Frederic Barge en na­mens de Willibrordus Mirjam de Mol. Deze nieuwe gezichten gaven meteen ook een nieuwe dynamiek aan de vergadering. Zo kwam de vraag naar voren om voor de parochianen wat duidelijker te motiveren en uitte leggen waar we naar toe willen. Wat wordt precies bedoeld met een vitale ge­meenschap in de toekomst? Als je dat met elkaar deelt, kun je ook beter uit­leggen waarom je sommige afwegin­gen maakt. Het bleek dat het bisdom hier het een en ander over gepubli­ceerd heeft.

Verder hebben we in deze vergadering een lijst met punten doorgenomen die we willen gebruiken om tot een keuze te komen, dat is een eerste stap in het keuzeproces. Deze lijst was voorbe­reid door een kleine commissie die daarvoor meerdere bronnen had benut. Daarover werd best stevig ge­discussieerd: Wat is van belang voor de keuze en wat niet? Hoort dit of dat punt in deze lijst of komt het later nog ter sprake? Steeds is het van belang niet teveel vanuit het belang van een of andere kerk te redeneren, maar het grotere belang voor ogen te houden.

Later zullen deze punten een waarde­ring krijgen, omdat ze niet allemaal even belangrijk zijn. Zo zullen de drie kerken uiteindelijk een bepaalde score halen. Maar, zoals gezegd, dat is pas de eerste helft van het traject. Wanneer we de verschillende stappen bekijken (stappenplan), dan komt na deze min of meer zakelijke benadering een ver­dere afweging op andere punten die niet zo makkelijk in getallen zijn weer te geven. Ook daar is in de vergadering over doorgesproken en daarbij is te­vens gekeken naar andere parochies waar ze een soortgelijk proces hebben doorgemaakt. Een tweede kleine com­missie gaat dit nu verder voorbereiden voor de volgende vergadering.

In de vergadering, vanwege de be­hoefte in de verschillende kernen, klonk het verzoek om nog een keer extra terug te koppelen naar de paro­chiegemeenschap, op eenzelfde ma­nier als we dat de eerste keer hebben gedaan. Dat betekent dat op 4 juni (Pinksteren), diaken Brink na de Mis de gelovigen in de Jozefkerk zal bijpra­ten en dat de pastoor dat dezelfde dag doet in De Goede Herderkerk na de Mis van 11.00 uur. De pastoor zal een week later op 11 juni ook de parochia­nen in de Willibrordus bijpraten na de Mis van 09.30 uur. Het zal dan vooral gaan om de punten (criteria) die we gebruiken om tot een eerste selectie te komen, de eerste fase of stap in de keuze. Bij die besprekingen zal er op­nieuw ruimte zijn om uw reacties en visies te geven die worden meegeno­men naar de vergadering van 20 juni.

Pastoor Michel Hagen