Nieuwsbericht mei 2017

(artikel ook geplaatst in het nummer voor Mei 2017 van het parochieblad De Augustinus)

In april jl. hebben we u bericht over de toekomst van de drie parochiekernen in Wassenaar. Lange tijd hebben velen gedacht dat de neergang van het kerkelijk leven in ons land waarschijnlijk een golfbeweging is. Dus moet je het gewoon volhouden, totdat de beweging weer omhoog gaat en er weer meer gelovigen naar de kerk komen. Inmiddels is het besef breed gegroeid dat de dalende lijn zich nog een tijd voortzet en hooguit afvlakt, maar dat we een stijgende lijn voorlopig niet hoeven te verwachten. Dat maakt de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar urgent. Hierover heeft u in april 2017 kunnen lezen.

Het bestuur heeft een commissie ingesteld die de komende maanden een keuze zal uitwerken voor een centrale kerk in Wassenaar. De namen van de leden van deze commissie hebben we eveneens verleden maand gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de reacties verwerkt die bij de gesprekken op 19 en 26 maart plaatsvonden na de vieringen van 9.30 en 11.00 uur. Daarnaast kwamen er ook enkele reacties binnen op het speciale e-mailadres (zie onderaan de pagina). In een van die reactie werd bepleit om ook de jongere generatie te betrekken in dit keuzeproces. Zij zijn immers de generatie van de kerk de toekomst. Tijdens de vergadering van de commissie op 11 april, is daarom besloten van elke parochiekern iemand aan de commissie toe te voegen uit de generatie met schoolgaande kinderen, om hun stem direct in het keuzeproces mee te kunnen nemen. Tijdens de bijeenkomsten op 19 en 26 maart bleek dat veel parochianen reeds hadden zien aankomen dat er iets moet gebeuren. Maar hoe het ook zal gaan, het valt niemand licht om vanuit je vertrouwde kerk naar een van de andere te gaan. Toch is dat een belangrijk onderdeel van het hele proces, dat we als gemeenschap in beweging komen en daartoe bereid zijn.

Verder hebben we ons in deze vergadering gebogen over een paar fundamentele punten. Het eerste is transparantie, daarvan is dit artikel een direct gevolg. We willen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden. Daarbij geldt ook het volgende een punt dat iedereen zich goed bewust moet zijn: De uitkomst van het keuzeproces zal nooit voor iedereen een toe te juichen resultaat geven. Maar we kunnen er wel alles aan doen om het proces voor alle deelnemers en betrokken parochiekernen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Een van de punten die al eerder in het bestuur was besproken is dat we over dit keuzeproces contact houden met het bisdom. Uiteindelijk moet de bisschop beslissen. Om die reden hebben pastoor Hagen, Astrid van de Valk (vice voorzitter parochiebestuur) en diaken George Brink gesproken met de bisschop en de algemeen econoom John Bakker. Belangrijk conclusie was dat het nu niet nodig is dat de bisschop hiervoor zelf de parochianen hoort in een canoniek overleg. Dat zou wel nodig zijn als er nu al besloten zou worden dat er een of meer kerken aan de eredienst moeten worden onttrokken. Maar dat is nu in deze fase van het proces nog niet aan de orde. Afgesproken is nu dat in de loop van de komende maanden er nog zo’n kort overleg met de bisschop zal zijn.

Verder hebben we ons licht opgestoken bij andere parochies die een soortgelijk proces hebben afgerond. De drie kernen samen hebben zelf al eerder een feitenmatrix opgesteld, een overzicht waarin alle belangrijke kenmerken van de drie parochiekernen met hun kerken staan vermeld. Die matrix omvat gegevens zoals de aanwezigheid van een begraafplaats, parkeergelegenheid, stookkosten, maar ook aantal kerkgangers, vrijwilligers, koren en nog veel meer. Naast zo’n feitenmatrix is er nu ook een keuzematrix, waarin pogingen worden gedaan om alle aspecten te wegen. De verwachting is dat met de weging uiteindelijk een van de drie kernen het hoogst zal scoren over alle aspecten samen. Die feitenmatrix en de keuzematrix worden de komende maand door leden van de commissie verder ingevuld en uitgewerkt. Deze zullen t.z.t. ook in te zien zijn voor geïnteresseerden buiten de commissie. In de bespreking kwam daarbij ook aan de orde dat er naast objectieve feiten veel andere aspecten een rol spelen die vooral op het vlak van emotie en beleving liggen. Dit betekent dat er naast de meer objectieve weging ook tijd en aandacht nodig is voor een subjectieve weging.

Waar de commissieleden het ook over eens waren is dat het doel moet zijn: één vitale parochiekern voor de lange termijn en dat we in de commissie, maar als het kan ook in de drie kernen, allemaal bekommerd zijn om alle kernen. Alleen samen, met oog voor elkaar en met begrip voor ieders gevoel, komen we verder op een traject waarin we naar één levende gemeenschap toegroeien.

De volgende vergadering op 9 mei a.s. zal gaan over de keuzematrix en de weging van de feiten.

Pastoor Michel Hagen