ADVENTSBRIEF TER BEMOEDIGING

Beste parochianen,

De maand december is begonnen met twee bijzondere ontwikkelingen: enerzijds de aanscherping van de corona maatregelen en anderzijds de belofte van de Adventstijd.

De regering heeft onder meer een avond lockdown vanaf 5 uur in de middag inge­steld. De Nederlandse bisschoppen hebben bepaald dat er na 5 uur in de middag geen kerk­diensten of andere kerkelijke activiteiten aangeboden mogen worden. Met deze brief willen wij NIET ingaan op wat dat voor onze zes parochiekernen allemaal betekent, want dat kunt u lezen op de website etc. Nee wij willen als Pastoraal team u allen veel meer laten weten, dat we met u meeleven en dat we uw teleurstellingen begrijpen.

Ja, de 1 ½ meter afstand is verplicht maar van hart tot hart en in ons gebed is er NIET die afstand. We willen als paro­chiegemeenschap met elkaar meeleven. Zo willen wij als Pastoraal Team u steunen, zo kun­nen wij allen elkaar steunen in deze sombere dagen, in momenten van alleen zijn, in situa­ties van zorg en ongerustheid.

Maar … er was begin december nog een tweede bijzondere ontwikkeling. Dat is de start van de Adventsperiode. We gaan met z’n allen Kerstmis voorbereiden. Van God uit komt heil en hoop op ons toe. Moge de innerlijke vreugde van de Advent veel sterker zijn dan het verdriet en de zorgen vanwege corona. Immers: “Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden” (Johannes 3, 16). De vreugde om het komende Kerstfeest gaat dieper dan de ongemakken en de problemen vanwege corona.

Toch zijn wij als pastores ons er van bewust, dat minder contacten met familie, mis­schien het gemis van dierbaren, een veel sobere viering van Kerst in de kerk, het alleen zijn, vragen over de nabije toekomst etc., dat velen uit ons midden dit zwaar kan vallen…. Wij wil­len met u meeleven en met u mee voelen. Wij zeggen u daarom toe, dat we in deze decem­ber­maand tijdens ons avondgebed en in het bijzonder wanneer een ieder teamlid dan Het Onze Vader bidt, dat wij dan in ons hart en in ons gebed aan u zullen denken.

Zo willen wij u bemoedigen en vruchtbare Adventsweken toewensen.

Het Pastoraal Team:   Pastoor Franken

                                          Pastor van Vliet

                                          Kapelaan Plavcic

                                          Diaken Winnubst