Vertrek Kapelaan Plavcic per 29 mei

Bisschop Van den Hende stemt in met het vertrek van kapelaan Boris Plavcic uit de parochie H. Augustinus per 29 mei 2022.

Kapelaan  Plavcic heeft een verzoek ingediend bij kardinaal Vinko Puljic om voor een periode van vijf jaar zijn priesterlijke bediening te mogen uitoefenen in het aartsbisdom Sarajevo. Na een begeleide retraite onderstreept kapelaan Plavcic dat het geen kwestie is van heimwee naar het land waar hij geboren en opgegroeid is noch omdat het bisdom Rotterdam niet goed zou zijn om te werken. Hij wil onderzoeken of een voortzetting van zijn priesterlijke bediening in het aartsbisdom Sarajevo de wil van God is.

Kardinaal Vinko Puljic en bisschop Van den Hende hebben in onderling overleg besloten zijn verzoek nader uit te werken en af te stemmen.

Sinds 8 november 2015 is Boris Plavcic actief in de parochie H. Augustinus, eerst als transeunt diaken en sinds 28 mei 2016 als priester. In die jaren heeft hij zich naar beste vermogen ingezet voor onze gemeenschap en in woord en daad en met groot jeugdig enthousiasme het Evangelie in ons midden verkondigd en de sacramenten gevierd. Daar zijn wij hem veel dank voor verschuldigd.

Van harte wordt uw gebed gevraagd voor de nieuwe werkzaamheden van kapelaan Boris Plavcic en voor het pastoraal team dat zich inzet voor het welslagen van de pastoraal in de parochie H. Augustinus. Naar verwachting zal kapelaan Boris in de zomer naar het bisdom Sarajevo gaan om daar als parochiepriester te gaan werken.