De “Kleine Augustinus”

Een woordenboekje om Babylonische spraakverwarringen in de parochie te voorkomen.

Met de vorming van een nieuwe parochie en parochiestructuur, is het goed eensluidende benamingen te hebben voor de diverse functies, taken en werkgroepen.

PAROCHIE H. AUGUSTINUS
Naam van de fusieparochie der voormalige parochies van de Sint Willibrordus, De Goede Herder en Sint Jozef te Wassenaar, de heilige Willibrord te Oegstgeest, de heilige Joannes de Doper te Katwijk en de parochie van de heilige Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten.
De nieuwe situatie is die van één parochie bestaande uit zes parochiekernen.
Per 1 januari 2012 is zij de nieuwe rechtspersoon. Zij wordt bestuurd door één centraal bestuur en professioneel geleid door één pastoraal team.

PAROCHIEBESTUUR
Formele rechtspersoon van de parochie die samen met de pastoor de verantwoordelijkheid draagt voor de parochie H. Augustinus.

PASTORAAL TEAM
Een groep van pastores; in onze parochie bestaande uit twee priesters, een diaken en twee pastoraal werkers. Zij worden benoemd door de bisschop.

MODERATOR
Priester, degene die het overleg binnen het pastorale team aanstuurt en begeleidt. Degene die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor een werkzame situatie der beroepskrachten.

PASTOOR
Priester, benoemd door de bisschop, de formele eindverantwoordelijke van de parochie. Als zodanig is hij voorzitter van het kerkbestuur.

PASTOR
Soortnaam voor allen die beroepshalve werkzaam zijn binnen de katholieke kerk en verantwoordelijk voor pastoraat in brede zin.

KAPELAAN
Priester, die niet als pastoor is benoemd maar wel lid is van het pastoraal team.

DIAKEN
Gewijde en toegewijde man, met de diaconie als taak/specialisme. Brengt bij voortduren positie van mensen in nood onder de aandacht van de kerkelijke gemeenschap. Daarnaast kent zijn werk ook de breedte van het gehele pastoraat.

PASTORAAL WERKER
Toegewijde vrouw of man, professioneel theologisch en pastoraal onderlegd. Werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst met het parochiebestuur en met zending van de bisschop.

GEBEDSLEIDER
Toegewijde man of vrouw, vrijwilliger, onderlegd om in woord- gebed- en communievieringen voor te gaan. Zij ontvangen hun zending van de pastoor, met toestemming van de bisschop.

CENTRAAL SECRETARIAAT
Het Centraal Secretariaat ter ondersteuning van bestuur en pastoraal team. Het staat in nauwe verbinding met de locale secretariaten.

LOCAAL SECRETARIAAT
Aanlooppunt in ieder parochiekern waar mensen kunnen aan kloppen voor hun vragen en opmerkingen. Op het kerkelijk bureau wordt de locale administratie gevoerd zoals die is afgesproken met het centraal secretariaat, c.q. parochiebestuur.

PAROCHIEKERK
Formeel aan te wijzen kerk van de Augustinusparochie. Dat is in ons geval de kerk van de Heilige Willibrord te Oegstgeest.

LOCATIEKERK
De locale kerkgebouwen van Oegstgeest, Katwijk, Wassenaar en Voorschoten waar de locale gemeenschap samenkomt in het weekend en door de week. Dat zijn in ons geval momenteel zeven kerkgebouwen. NB. Naast parochiekerk is de Willibrord ook locale kerk voor Oegstgeest

REFERENT
Algemeen: Iemand die een referaat houdt, die verslag doet van. Als zodanig verbindt hij/zij groepen en vergaderplekken met elkaar.

PAROCHIEKERN
Algemeen: deel van een groter geografisch geheel, locale gemeenschap. In Augustinustaal, de plaatselijke geloofsgemeenschappen zoals die zich rond de zeven kerken van de parochie manifesteren.

PAROCHIEKERN-REFERENT
Teampastor die verslag doet van de locale gemeenschap. Hij is er voelspriet en vraagbaak. Onderhoudt contact met de gelovigen ter plaatse, de pastoraatgroep, het locaal secretariaat en de beheercommissie. Hij is er voorzitter van de pastoraatgroep en begeleidt deze.

TAAKVELD
Deelgebieden van het kerkelijk werk. Traditioneel liturgie, diaconie, catechese kerkopbouw. Wij voegen als vijfde individueel pastoraat toe.

TAAKVELD REFERENT
Teampastor die verantwoordelijk is voor bepaald taakveld in de parochie. Hij stuurt de desbetreffende werkgroepen aan en begeleidt op inhoud, problemen en vragen. Dit alles binnen de kaders van het pastoraal beleidsplan.

LITURGIE
Alles wat te maken heeft met het samenkomen van de gemeenschap en het vieren van woord en sacrament.

DIACONIE
Alles wat te maken heeft met hulp en dienstverlening aan mensen in nood.

CATECHESE
Alles wat te maken heeft met leren, vorming en toerusting van de leden opdat ze woorden en inhoud kunnen geven aan wat geloofd wordt.

GEMEENSCHAPSOPBOUW
Alles wat te maken heeft met samenhang en communicatie van de locale en parochiële gemeenschappen, in relatie tot elkaar, het bisdom en de wereldkerk.

INDIVIDUEEL PASTORAAT
Alles wat te maken heeft met gelovige nabijheid, zielzorg voor groepen of individuen en gelovig/spiritueel gesprek.

PASTORAATGROEP
Locale door de bisschop benoemde groep die zich bezig houdt met het “geestelijk” reilen en zeilen van de parochiekern, betreffende de taakvelden liturgie, diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw en individueel pastoraat. De groep heeft vijf leden, voor elk taakveld één. Er kan een externe gespreksleider zijn en de locatiereferent is de voorzitter.

STUURGROEP
Overleg in de parochiekern van vertegenwoordigers van de werkgroepen uit één bepaald taakveld.

STUURGROEP LITURGIE
Locaal overleg van de werkgroepen die zich met liturgie bezig houden

STUURGROEP DIACONIE
Locaal overleg van de werkgroepen die zich met diaconie bezig houden.

STUURGROEP CATECHESE
Locaal overleg van de werkgroepen die zich met catechese bezig houden.

STUURGROEP GEMEENSCHAPS OPBOUW
Locaal overleg van de werkgroepen die zich met gemeenschapsopbouw bezig houden.

STUURGROEP INDIVIDUEEL PASTORAAT
Locaal overleg van de werkgroepen die zich met individueel pastoraat bezig houden.

BEHEERCOMMISSIE
Een door het parochiebestuur benoemde groep die zorg draagt voor het “materieel” reilen en zeilen van de parochiekern. De groep heeft een eigen voorzitter en draagt zorg voor onderhoud van goederen, financiën op locaal niveau en het functioneren van het locale secretariaat. Het onderhoudt contact met het parochiebestuur en met de locale pastoraatgroep.

BEHEERDER FINANCIËN
Lid van de Beheercommissie die zorg heeft voor de locale financiën.

BEHEERDER GEBOUWEN
Lid van de Beheercommissie die zorg heeft voor staat en onderhoud van de gebouwen van de parochiekern.

BEHEERDER LOCAAL SECRETARIAAT
Lid van de Beheercommissie die zorgheeft voor het reilen en zeilen van het kerkelijk bureau ter plaatse.

BEHEERDER KERKHOF
Lid van de Beheercommissie die zorg heeft voor het reilen en zeilen van het plaatselijk kerkhof. (indien aanwezig)