Nieuwsbericht april 2017

Toekomst parochiekernen Wassenaar

De afgelopen maand hebben de parochianen in Wassenaar een brief meegekregen over de toekomst van de parochiekernen in Wassenaar. Ook zijn er inmiddels bijeenkomsten geweest, aansluitend aan de vieringen op 19 en 26 maart. Hieronder treft u de belangrijkste delen van deze brief:

Aan alle parochianen van Sint Jozef, Sint Willibrordus en De Goede Herder

Nadat het pastoraal team het pastorale beleidsplan voor de komende drie jaar had vastgesteld, is er in samenwerking met het parochiebestuur een bezinning begonnen op de verdere toekomst van onze parochie.

Er is een bijeenkomst geweest met Ton Bernds, één van de auteurs van het boek ‘God in Nederland’, waarin de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart zijn gebracht en prognoses worden gepresenteerd voor de komende decennia. U heeft daarover in ons parochieblad De Augustinus reeds het een en ander kunnen lezen.

Voor onze parochie H. Augustinus is de conclusie dat wij, parochiebestuur en pastoraal team, ernaar willen streven dat elk van onze vier dorpen, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar in 2030 een vitale, levensvatbare geloofsgemeenschap heeft. Elk van die geloofsgemeenschappen zal dan vieren in één centrale kerk in het eigen dorp.

Voor Wassenaar betekent dit, dat wij de komende jaren moeten werken aan de vorming van één parochiekern. Dit betekent één pastoraatgroep, één beheercommissie en de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar. Op de korte en middellange termijn zullen er nog vieringen zijn in alle drie de kerkgebouwen, maar de keuze voor één centrale kerk in Wassenaar moet op korte termijn worden vastgesteld, omdat daar veel beleid voor de toekomst van afhankelijk is. Voor dit keuzeproces heeft het bestuur een commissie ingesteld. De inzet is om voor de zomervakantie een advies te geven aan het parochiebestuur.

De vorming van één parochiekern en de keuze van een centrale kerk zijn om verschillende redenen noodzakelijk om een vitale katholieke geloofsgemeenschap in Wassenaar ook in de toekomst te garanderen:
– het gestaag afnemende aantal praktiserende parochianen en vrijwilligers;
– de afnemende financiële inkomsten, ook ten behoeve van het in stand houden van de kerkgebouwen;
– de krimp van het pastorale team en van het aantal assistenten;
– de noodzaak aantrekkelijke vieringen te blijven garanderen waarin er voldoende parochianen aanwezig zijn;
– de noodzaak van een efficiëntere organisatie en efficiëntere inzet van vrijwilligers die door de vorming van één parochiekern mogelijk worden.

Voor de keuze van een centrale kerk is inmiddels een commissie benoemd. Deze commissie legt de keuze voor aan het parochiebestuur. De leden zijn:

– Sint Willibrordus: Joke Meijer (BC) en Louis Brackel (PG).
– Sint Jozef: Gabrie Lansbergen (BC) en Reinoud Kaasschieter (PG).
– De Goede Herder: Bas van de Vegte (BC) en Marie José Tiemstra (PG).
– Diaken George Brink neemt deel als locatiereferent.
– Vanuit het bestuur nemen deel de vice-voorzitter Astrid van der Valk en Bert Gerritsen (als notulist).
– Pastoor Michel Hagen.
– Erik van de Loo (als voorzitter en procesbegeleider)

De inbreng van de parochianen wordt meegenomen in de keuze. Er komt voor de zomer nog een terugkoppeling zoals op 19 en 26 maart. Daarna zal het parochiebestuur de keuze aan de bisschop voorleggen. De bisschop zal uiteindelijk de knoop doorhakken en het voorstel overnemen of anders beslissen.

Pastoor Michel Hagen