Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.

[Lees meer…]

Priesterstudent Arno Aardoom nodigt je uit: Oriëntatiedag Vronesteyn

“Welkom op Vronesteyn de priester- en diakenopleiding van ons bisdom. Net als elders in de maatschappij gaan ook wij weer open.” In een video nodigt priesterstudent Arno Aardoom uit voor de Oriëntatiedag op Vronesteyn. Tijdens de Oriëntatiedag kunnen mannen die nadenken over het priesterschap of diaconaat in gesprek over hoe je je roeping serieus kunt onderzoeken. “Het lijkt soms alsof het leven de afgelopen jaren behoorlijk is stil komen te vallen en we nu geleidelijk aan weer als samenleving een nieuw begin maken. Dan kunnen we natuurlijk terugvallen op het oude vertrouwde, maar misschien is nu juist dit moment wel het moment om te kijken wat er leeft in ons hart, wat God ons daar misschien wil vertellen”, zegt Arno. “Onderzoek je roeping. Wees welkom en kom langs op onze Oriëntatiedag op zondag 13 maart.”

[Lees meer…]

Vertrek Kapelaan Plavcic per 29 mei

Bisschop Van den Hende stemt in met het vertrek van kapelaan Boris Plavcic uit de parochie H. Augustinus per 29 mei 2022.

Kapelaan  Plavcic heeft een verzoek ingediend bij kardinaal Vinko Puljic om voor een periode van vijf jaar zijn priesterlijke bediening te mogen uitoefenen in het aartsbisdom Sarajevo. Na een begeleide retraite onderstreept kapelaan Plavcic dat het geen kwestie is van heimwee naar het land waar hij geboren en opgegroeid is noch omdat het bisdom Rotterdam niet goed zou zijn om te werken. Hij wil onderzoeken of een voortzetting van zijn priesterlijke bediening in het aartsbisdom Sarajevo de wil van God is.

Kardinaal Vinko Puljic en bisschop Van den Hende hebben in onderling overleg besloten zijn verzoek nader uit te werken en af te stemmen.

Sinds 8 november 2015 is Boris Plavcic actief in de parochie H. Augustinus, eerst als transeunt diaken en sinds 28 mei 2016 als priester. In die jaren heeft hij zich naar beste vermogen ingezet voor onze gemeenschap en in woord en daad en met groot jeugdig enthousiasme het Evangelie in ons midden verkondigd en de sacramenten gevierd. Daar zijn wij hem veel dank voor verschuldigd.

Van harte wordt uw gebed gevraagd voor de nieuwe werkzaamheden van kapelaan Boris Plavcic en voor het pastoraal team dat zich inzet voor het welslagen van de pastoraal in de parochie H. Augustinus. Naar verwachting zal kapelaan Boris in de zomer naar het bisdom Sarajevo gaan om daar als parochiepriester te gaan werken.

Zaterdagavondvieringen in parochie H. Augustinus starten weer.

Nu de coronarichtlijnen van de bisschoppen versoepelt zijn, starten ok de zaterdagavondvieringen weer.  

Komend weekeind is de viering in de Jozef nog om 16.00u. Vanaf 5 februari zal deze om 19.00u plaatsvinden

In het weekeind van 12/13 februari starten ook de zaterdagavondvieringen in Katwijk/Oegstgeest weer, te beginnen op 12 februari om 19.00u in Oegstgeest. Op 19 februari is de viering in Katwijk en daarna om en om, de ene week in Oegstgeest, de andere week in Katwijk.

Coronamaatregelen

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. Voor de parochie H. Augustinus betekent dit dat reserveren niet meer nodig is met ingang van heden.

[Lees meer…]

Verdere aanscherping coronamaatregelen: bij alle vieringen slechts 50 mensen aanwezig. Vooraf reserveren.

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

[Lees meer…]

Advent en Kerstmis in de parochie H. Augustinus (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar)

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

[Lees meer…]

ADVENTSBRIEF TER BEMOEDIGING

Beste parochianen,

De maand december is begonnen met twee bijzondere ontwikkelingen: enerzijds de aanscherping van de corona maatregelen en anderzijds de belofte van de Adventstijd.

De regering heeft onder meer een avond lockdown vanaf 5 uur in de middag inge­steld. De Nederlandse bisschoppen hebben bepaald dat er na 5 uur in de middag geen kerk­diensten of andere kerkelijke activiteiten aangeboden mogen worden. Met deze brief willen wij NIET ingaan op wat dat voor onze zes parochiekernen allemaal betekent, want dat kunt u lezen op de website etc. Nee wij willen als Pastoraal team u allen veel meer laten weten, dat we met u meeleven en dat we uw teleurstellingen begrijpen.

[Lees meer…]

Coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

[Lees meer…]

Afscheidsviering en receptie diaken George Brink


Diaken George Brink, locatiereferent in Wassenaar, bereikt op 23 december 2021 de AOWgerechtigde leeftijd en zal dan onze parochie verlaten. Uiteraard gebeurt dit niet met stille trom.
De afscheidsviering staat D.V. gepland op zondag 12 december 2021 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk
te Wassenaar. Aansluitend zal er een afscheidsreceptie zijn in de Warenar, Kerkstraat 75 te
Wassenaar, van 16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).

[Lees meer…]