Standpunt Parochiebestuur 1 feb 2018

Parochiebestuur H. Augustinus maakt standpunt bekend: Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar

Op 1 februari heeft het bestuur van de parochie H. Augustinus haar standpunt bekendgemaakt omtrent de keuze van de centrale kerk voor de toekomst van Wassenaar. Er zijn momenteel nog drie kerken in Wassenaar, t.w. De Goede Herderkerk aan de Stoeplaan, de St. Jozefkerk aan de Parklaan en de Sint Willibrorduskerk aan de Kerkstraat. De keuze over welke Wassenaarse kerk de parochie in 2030 wil beschikken is gevallen op de Sint Willibrorduskerk. Er volgt een traject van goedkeuring voordat dit standpunt met de keuze omgezet is in een besluit.

In een bijeenkomst in de parochiezaal Sion naast de St. Jozefkerk met de beheercommissies, pastoraatgroepen van de drie Wassenaarse kernen en de vertegenwoordigers van de jongere generatie uit de Commissie Centrale Kerk, samen met het parochiebestuur en het pastoraal team, heeft het bestuur een toelichting gegeven van het hele proces vanaf februari 2017. Het bestuur besloot toen een commissie in te stellen om te komen tot een keuze welke kerk de centrale plaats zou moeten worden voor de liturgische vieringen van de Wassenaarse RK-geloofsgemeenschap. Bij de opdracht gaf het bestuur haar ambitie te kennen om in 2030 in elk dorp, dat zijn: Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar, een vitale geloofsgemeenschap te hebben die beschikt over een kerk in het eigen dorp.

Omdat in oktober 2017 de commissie constateerde dat zij niet tot een keuze kon komen, heeft zij de opdracht teruggegeven aan het bestuur. Op basis van de bevindingen en resultaten van de commissie heeft het parochiebestuur in de vergaderingen van november 2017 en januari 2018 haar standpunt bepaald. Unaniem heeft het bestuur de Sint Willibrordus aan de Kerkstraat aangewezen als de centrale kerk in Wassenaar.

Doorslaggevende argumenten voor de keuze

Tijdens de presentatie werden als doorslaggevende argumenten genoemd: het gezichtsbepalende aspect, de Sint Willibrordus is een prototype van een godshuis, de geschiedenis, zowel wat het religieuze gebruik betreft (vieringen, dopen, huwelijken, uitvaarten voor een groot deel van de Wassenaarse gemeenschap) alsook de geschiedenis van de architectuur met het oog op het gevoel dat mensen in onze tijd steeds meer hebben bij een kerkgebouw. Verder de aanwezigheid van een kerkhof, maar ook de herbestemmingspotentie die van de twee rijksmonumenten, de Sint Willibrordus en De Goede Herder, problematischer is ten opzichte van het gemeentelijk monument de St. Jozef.

Een belangrijk argument was verder de centrale ligging: Met het oog op de gehele bevolking van Wassenaar heeft de Sint Willibrordus de gunstigste ligging. Concreet betekent dit dat de grootste groep het minst ver hoeft te reizen. Daarmee heeft de centrale ligging ook invloed op de levensvatbaarheid voor een vitale geloofsgemeenschap in Wassenaar.

Aanpassingen liturgisch rooster in 2018, geen verandering kerkgebouwen vóór 2022

Het bestuur heeft ook een stappenplan gepresenteerd met zowel doelen op korte als lange termijn. Belangrijk daarbij is dat in de loop van 2018 de eerste veranderingen in het liturgisch rooster worden verwacht, zeg maar de zondagsvieringen. Wat de gebouwen betreft worden er geen veranderingen verwacht vóór 2022.

Voor de geloofsgemeenschap van de Sint Willibrordus betekent dit dat zij een gastvrij huis moet zijn, meer nog dan in het verleden, aangezien elke gemeenschap haar eigenheid meebrengt. Tegelijk zullen de parochianen uit de kernen van De Goede Herder en de St. Jozef de komende tijd meer en meer in beweging moeten komen richting de Sint Willibrordus. Voor dit traject zullen de pastoraatgroepen in samenwerking met het pastoraal team en het parochiebestuur verantwoordelijk zijn.

Voorgenomen besluit eind februari voor goedkeuring naar bisschop

Aan het eind van de vergadering van 1 februari bleven de aanwezigen nog geruime tijd napraten. De keuze kwam zeker niet onverwacht. Toch was het ook confronterend om dit nu zo te horen. Deze maand zullen er in de kerken besprekingen zijn waarin de kerkgangers nog hun vragen en opmerkingen kunnen geven. Het bestuur zal deze meenemen wanneer zij op 21 februari het standpunt omzet in een voorgenomen besluit dat daarna naar de bisschop gaat. De bisschop zal uiteindelijk het besluit overnemen of anders te beslissen.

Voor alle deelnemers was het tot nu toe een intensief proces. Toch is iedereen er zich van bewust dat de komende fase zeker niet minder intensief zal zijn. Tegelijk is er ook hoop en enthousiasme om de kansen die de nieuwe situatie zal bieden optimaal te benutten.