Organisatie

Parochiebestuur

Het parochiebestuur is er om de lokale parochiekernen te ondersteunen en om gezamenlijk richting te geven. Die lokale geloofsgemeenschappen zijn en blijven de kernen van onze organisatie. Voor velen zijn daar ook de aanspreekpunten voor onze parochie te vinden.

Het doel en de taak van een parochiebestuur zijn vastgelegd in het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”. Zij bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en de bisschoppelijke voorschriften.

Tot de taak van het parochiebestuur behoren:

  1. Het bestuur over de roerende en onroerende zaken;
  2. Financiële zaken;
  3. Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

Het bestuur is ook de werkgever van ons personeel.

Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pastoraal beleid. Tenslotte vertegenwoordigt het bestuur de parochie richting het bisdom Rotterdam, maatschappelijke organisaties en als er formele contracten worden afgesluiten.

Beheercommissies

Binnen de parochie bestaan beheercommissies die belast zijn met het dagelijkse beheer en gang van zaken rond een parochiekern. Een beheercommissie vervult haar taken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. Een beheercommissie heeft anderzijds een coördinerende, ondersteunende en faciliterende taak  richting de vrijwilligers. Een beheercommissie bestaat minimaal uit drie leden. De leden zijn lid van de parochie en betrokken bij de betreffende parochiekern. De beheercommissie organiseert, beheert en onderhoudt de (kerk)gebouwen, begraafplaatsen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de betreffende parochiekern actviteiten te laten plaatsvinden.

Voor het uitvoeren van haar taken komt de beheercommissie minimaal zes keer per jaar in vergadering bijeen.

Een keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst tussen (een delegatie van) het parochiebestuur en de beheercommissies.

Pastoraatgroepen

Binnen de parochie bestaan pastoraatgroepen die belast zijn met de liturgie in een parochiekern. De pastoraatgroep is een centraal overlegorgaan voor alle werkgroepen die werken binnen de liturgie. Een parochie heeft in het algemeen gezegd 5 taken: liturgie of vieren, diaconie of dienen, pastoraat, catechese of leren en kerkopbouw waaronder we het samenbrengen van mensen rekenen inclusief allerlei praktische zaken.

De pastoraatgroep signaleert, organiseert en coördineert het praktische werken in de parochiekern: de liturgie, de diaconie, de catechese en de opbouw van de gemeenschap. De pastoraatgroep is daarmee een schakel tussen de werkgroepen en parochianen enerzijds en het pastoraal team van de parochie anderzijds. Ook is het een ondersteuning voor de pastores bij hun vele taken.

De pastoraatgroep fungeert als oren en ogen van de parochiekern. Parochianen kunnen de leden aanspreken over vragen en opmerkingen die de parochie betreffen of van persoonlijke aard. De leden hebben een vertrouwensfunctie en van daaruit proberen zij een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van de parochiekern.

Beleggingsadviescommissie

Het parochiebestuur draagt er zorg voor dat het vermogen op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Het parochiebestuur heeft hiertoe een beleggingsrichtlijn en een beleggingsstatuut opgesteld waarin aanvullende regels zijn opgesteld voor het financieel beheer van de parochie. De beleggingsrichtlijn en het beleggingsstatuut van de parochie zijn goedgekeurd door het bisdom Rotterdam.

Het beleggingsstatuut regelt rechten en plichten en de onderlinge taakafbakening van respectievelijk bestuur, penningmeester en beleggingsadviescommissie.

Het parochiebestuur heeft per 1 januari 2014 een beleggingsadvies commissie in het leven geroepen. De penningmeester van het parochiebestuur is vast lid van deze commissie. Daarnaast worden telkens voor een periode van vier jaar 2 leden in de BAC benoemd.

De huidige leden zijn:

  • Voorzitter Vacature
  • Cees Bijloos
  • Astrid van der Valk

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de beleggingsadvies commissie zijn vastgelegd in het beleggingsstatuut. De beleggingsadvies commissie vergadert minimaal eenmaal per kwartaal en adviseert en rapporteert aan het parochiebestuur.