Aanwijzing Sint Willibrorduskerk

Mgr. Van den Hende stemt in met aanwijzing Sint Willibrorduskerk als centrale kerk in Wassenaar

Op 10 augustus heeft de bisschop J.H.J. van den Hende in een brief aan het parochiebestuur H. Augustinus ingestemd met het voorgenomen besluit van het Parochiebestuur om de Sint Willibrorduskerk aan de Kerkstraat als centrale kerk in Wassenaar aan te wijzen.

In deze brief licht de bisschop toe dat hij op 25 juni achtereenvolgens een bezoek heeft gebracht aan De Goede Herderker, de Sint Willibrorduskerk en aan de St. Jozefkerk. Samen met het bestuur heeft hij op iedere locatie een gesprek gevoerd met parochianen die zich met hart en ziel inzetten voor het geloofsleven in en rond hun kerkgebouw, in samenhang met de grotere parochie H. Augustinus.

In het licht van de ontvangen stukken ter zake het proces Keuze Centrale Kerk, en van de gesprekken op 25 juni, heeft de bisschop (na beraad in de stafvergadering van het bisdom Rotterdam) ingestemd met het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de Sint Willibrorduskerk tot centrale R.K.-kerk in Wassenaar aan te wijzen.

Tevens gaf de bisschop in zijn brief aan dat dit niet betekent dat op korte termijn De Goede Herderkerk en de St. Jozefkerk hun deuren sluiten. Wel is er sprake op korte termijn van aanpassingen in het liturgisch rooster.

Daarnaast gaf de bisschop aan dat in de gesprekken expliciet naar voren kwam dat afspraken nodig zijn parallel aan het besluit tot aanwijzing van de centrale kerk:

  1. het functioneren van de andere kerken goed te bezien in het licht van de mogelijkheden
  2. concrete stappen te zetten om deelname van parochianen uit de drie kernen in de centrale kerk actief te bevorderen, en
  3. als bestuur een marsroute klaar te hebben teneinde voor parochianen de stappen die op korte en langere termijn gezet gaan worden van meet af aan goed in beeld te hebben

De bisschop beëindigde zijn brief met de verzekering van zijn verbondenheid in gebed met de geloofsgemeenschap van de parochie H. Augustinus.

Namens het bestuur,
Pastoor Michel Hagen